Oferta
Healthnomic

Bezdech senny

Zespół zaburzeń oddychania podczas snu obejmuje różne jednostki chorobowe, których wspólnym skutkiem jest niedotlenienie organizmu, spowodowane nieprawidłowym oddychaniem w trakcie spoczynku. Najczęstszym z nich jest obturacyjny bezdech senny. Choroba ta objawia się wielokrotnie powtarzającymi się epizodami zatrzymania oddychania lub jego znacznego spłycenia podczas snu, spowodowanego czasowym, częściowym lub całkowitym, upośledzeniem drożności górnych dróg oddechowych. Prowadzi to do niedotlenienia narządów wewnętrznych oraz szeregu szkodliwych następstw, takich jak: wtórne i oporne nadciśnienie tętnicze, zawał serca, udar mózgu, arytmie, depresja, impotencja, wypadki komunikacyjne.

Pomimo rosnącej świadomości pacjentów i lekarzy, choroba ta jest wciąż rzadko rozpoznawana, czego przyczyną może być niewystarczająca dostępność urządzeń diagnostycznych jak również trudności w wykonywaniu badań. Firma Healthnomic jest świadoma, jak problematyczne dla pacjenta potrafi być badanie polisomnograficzne w warunkach szpitalnych, a odroczony dostęp do diagnostyki powoduje częste opóźnienie w podjęciu leczenia, a tym samym nasilenie i utrwalenie powikłań choroby.

Idealną alternatywą jest wysokiej jakości badanie poligraficzne, wykonywane w warunkach domowych. Właśnie taką wartość oferuje firma Healthnomic.

Wykonywanie badań poligraficznych  w warunkach domowych niesie ze sobą wiele korzyści, m.in.:

redukcja kosztów klinik oraz szpitali,
brak konieczności przyjęcia pacjenta na oddział, w celu wykonania badania,
badanie wykonywane w naturalnym środowisku snu pacjenta, tj. w jego domu,
wynik badania stanowi podstawę do postawienia diagnozy dotyczącej obturacyjnego bezdechu sennego, jak również,  daje uzasadnienie do skierowania pacjenta na dalszą, rozszerzoną diagnostykę lub leczenie.

Kliniki korzystające z urządzenia firmy Healthnomic zyskują ogromną wartość na rynku lokalnym – posiadają w swoim portfolio innowacyjny system diagnostyczny. Ponadto, Healthnomic oferuje wsparcie techniczne oraz szkolenia z zakresu obsługi urządzenia oraz systemu, jak również zdalny nadzór nad przeprowadzanymi przez pacjentów badaniami oraz możliwość konsultacji wyniku badania ze specjalistą.

Holter

Holter EKG jest badaniem czynności elektrycznej serca w długim okresie, co najmniej 24 godzin. Urządzenie jest wydawane pacjentowi do domu, gdzie podczas codziennej aktywności, rejestruje aktywność elektryczną serca, umożliwiając dzięki temu diagnostykę zaburzeń rytmu i przewodzenia oraz zmian niedokrwiennych.

Liczne, niżej wymienione, wskazania do diagnostyki holterowskiej uzasadniają fakt iż to badanie jest niezwykle cenne w profilaktyce pierwotnej i wtórnej licznych powikłań zdrowotnych.

Wskazania do wykonania długotrwałego monitorowania EKG:

U pacjentów objawowych:

 • Pacjenci z niewyjaśnionym omdleniem, stanem przedomdleniowym, zawrotami głowy o niejasnej etiologii,
 • Pacjenci z niewyjaśnionymi nawracającymi kołataniami serca,
 • Pacjenci z udarem niedokrwiennym o niejasnej etiologii i podejrzeniem napadowego migotania lub trzepotania przedsionków (arytmie o rosnącej zachorowalności skojarzonej z wiekiem),
 • Pacjenci z niewyjaśnionymi epizodami duszności, bólu dławicowego w klatce piersiowej lub osłabienia (diagnostyka np. w kierunku choroby niedokrwiennej serca),
 • Pacjenci z niewyjaśnionym omdleniem, stanem przedomdleniowym, zawrotami głowy, kołataniami serca, u których wykryto inną niż arytmia przyczynę, ale objawy występują mimo zastosowanego leczenia.

U pacjentów bezobjawowych:

 • Pacjenci z kardiomiopatią przerostową rozpoznaną de novo,
 • Pacjenci z kardiomiopatią niedokrwienną i z frakcją wyrzutową lewej komory < 35%,
 • Pacjenci z wrodzonymi wadami serca lub tkanki łącznej,
 • Pacjenci z genetycznie uwarunkowanymi kanałopatiami predysponującymi do wystąpienia nagłych, zagrażających życiu arytmii,
 • Pacjenci z wcześniej rozpoznaną idiopatyczną kardiomiopatią przerostową w ramach badania kontrolnego powtarzanego co rok u chorych z grup wysokiego ryzyka, a co 3–5 lat u pozosta-łych pacjentów,
 • Bezobjawowe kobiety w ciąży z wywiadem arytmii w okresie przed ciążą,
 • Rodziny pacjentów z uwarunkowanymi genetycznie kanałopatiami (ocena ryzyka).

Oferta w przygotowaniu

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP)

Telemedycyna to innowacyjne podejście, które łączy wiedzę i sprzęt medyczny z technologiami teleinformatycznymi, umożliwiając prowadzenie badań, monitoringu i leczenia w domu pacjenta. Rozwiązanie to znajduje szczególne miejsce w opiece nad pacjentem przewlekle chorym, np. na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc (POChP).

Stwierdzono, że usprawnienie samodzielnego monitoringu objawów POChP przez pacjenta zmniejsza częstotliwość hospitalizacji spowodowanych zaostrzeniem objawów choroby oraz ułatwia monitorowanie prawidłowej rekonwalescencji, tym samym przyczyniając się do spowolnienia postępu choroby i poprawy jakości życia pacjenta.

Utrudniony w czasie pandemii kontakt ze szpitalami i przychodniami nie powinien oznaczać dla pacjentów pulmonologicznych – szczególnie narażonych na ciężki przebieg COVID-19 – problemów z dostępem do opieki medycznej.

Zalety telemonitoringu pacjenta z POChP:

 • Umożliwia pacjentom większą kontrolę nad chorobą i własnym życiem poprzez zachowanie niezależności w domu dzięki stałemu, całodobowemu monitoringowi,
 • Umożliwia dostęp z domu do usług, które wcześniej były dostępne jedynie w szpitalu lub poradni specjalistycznej,
 • Ogranicza potrzebę wizyt w szpitalu i gabinecie lekarskim, tym samym zapewniając oszczędność czasu i kosztów podróży oraz minimalizując ryzyko epidemiologiczne,
 • Wspomaga długoterminowe prowadzenie choroby w domu,
 • Technologię można dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta, np. rozszerzając o dodatkowe opcje zależnie od preferencji chorego, stopnia zaawansowania choroby, chorób towarzyszących,
 • Zapewnia lepszy dostęp do usług w odległych miejscach,
 • Obniża koszt opieki zdrowotnej i rozwiązuje problem zbyt małej liczby pracowników opieki zdrowotnej.

Oferta w przygotowaniu