Dla Inwestorów

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Healthnomic S.A. zwołanym na dzień 31 marca 2023 r. i wznowionym po zarządzonej przerwie w dniu 14 kwietnia 2023 r.

Spółka Healthnomic S.A. z siedzibą w Białymstoku przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 marca 2023 r. i wznowionym po zarządzonej przerwie w dniu 14 kwietnia 2023 r.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Healthnomic S.A. z siedzibą w Białymstoku w dniu 31 marca 2023 r.

Spółka Healthnomic S.A. z siedzibą w Białymstoku przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 31 marca 2023 r. Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządziło przerwę w obradach do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godz. 13:00. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia kontynuowane będą w Kancelarii Notarialnej przy ul. Górnośląskiej 7a lok. 9, 00-443 Warszawa.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 marca 2023 r.

Zarząd Healthnomic S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3/63, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000868874, działając na podstawie art. 399 § 1, 4021 oraz 4022 KSH w zw. z art. 32814 KSH, zwołuje na 31.03.2023 r., na godz. 13:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Magdaleny Wypierowskiej przy ul. Górnośląskiej 7a lok. 9, 00-443 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie NWZ,
 2. Wybór Przewodniczącego NWZ,
 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. Przyjęcie porządku obrad NWZ;
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
  2. uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz umorzenia dotychczas wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych serii A;
  3. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii B oraz zmiany statutu Spółki;
  4. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
  5. upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad NWZ.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Healthnomic S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000868874, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 525284259, kapitał zakładowy 145 833,30 PLN w całości wpłacony („Spółka”), zwołuje na dzień 26 września 2022 r. na godzinę 12:00, w sali na 35. piętrze w Budynku WTT przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.
 13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Healthnomic S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000868874, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 525284259, kapitał zakładowy 145 833,30 PLN w całości wpłacony („Spółka”), zwołuje na dzień 14 września 2022 r. na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Magdaleny Wypierowskiej przy ul. Górnośląskiej 7a lok. 9, 00-443 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A, B, C, D, E oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację wszystkich akcji w depozycie papierów wartościowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 9. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zmiany statutu będą polegać na:
 1. Zmianie §3 statutu Spółki, który brzmi: „Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.” i nadania mu nowego, następującego brzmienia: „Siedzibą Spółki jest Białystok.”.
 2. Zmianie §22 statutu Spółki, który brzmi: „Walne Zgromadzenia odbywają się w m.st. Warszawie lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.” i nadania mu nowego, następującego brzmienia: „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, m.st. Warszawie lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.”.

Akcjonariat

Zarząd spółki HEALTHNOMIC S.A. z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. M. Curie-Skłodowskiej 3/63, 15-094 Białystok, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez XII wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000868874, posiadającą NIP: 5252842592, z kapitałem zakładowym w wysokości 158 833,30 zł opłaconym w całości, niniejszym działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustawy z dnia 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki - w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w biurze Spółki przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 3/63 w Białymstoku, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.