Dla Inwestorów

Akcjonariat

Zarząd spółki HEALTHNOMIC S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez XII wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000868874, posiadającą NIP: 5252842592, z kapitałem zakładowym w wysokości 145 833,30 zł opłaconym w całości, niniejszym działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustawy z dnia 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki - w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w biurze Spółki przy Al. Jana Pawła II 27 w Warszawie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00.